कृषी उत्पन्न बाजार समिती, संगमनेर

दैनदिंन आवक व बाजारभाव

दिनांक: 25 June 2024 दिवस: Tuesday

अ. न. शेतीमालाचे नाव आवक (क्विंटल) कमीत कमी भाव जास्तीत जास्त भाव सरासरी
1 कांदा 10000 रु 3 रु 8 रु 5.5
2 टोमॅटो 20000 रु 8 रु 10 रु 9
3 डाळिंब 545454 रु 1 रु 8 रु 4.5
4 फ्लॉवर 454545 रु 6 रु 12 रु 9
5 बाजरी रु रु रु
6 गहु रु रु रु
7 ज्वारी रु रु रु
8 हरभरा रु रु रु
9 मुग रु रु रु
10 उडिद रु रु रु
11 मठ रु रु रु
12 सोयाबीन रु रु रु
13 मका रु रु रु
14 भुईमुग शेंगा रु रु रु
15 हुलगा रु रु रु
16 तांदुळ रु रु रु
17 एरंडी रु रु रु
18 तुर रु रु रु
19 चवळी रु रु रु

कृषी उत्पन्न बाजार समिती, संगमनेर बातमी